Jan

12 2018

Shalom Village - Ruach Coffee House

2:00PM - 4:00PM  

Shalom Village 70 Macklin St N
Hamilton, ON L8S 3S1

Paula Baruch performs at Shalom Village